नटखट

नाटक करे नटखट,

बन के कन्हैया,

ढूँढो रे ढूँढो बाबा,

कहाँ छुपा हूँ मैया।

नाटक करे नटखट,

बन के टीचरवा,

पढ़ लो रे पढ़ लो बाबा,

क ख ग घ अं।

नाटक करे नटखट,

बन के डॉक्टरवा,

लेटो रे लेटो बाबा,

कटना है अब पेटवा।

नाटक करे नटखट,

बन के पुलिसिया,

भागो रे भागो बाबा,

पढ़ जावेगा डंडवा।

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *